Videos

"She Builds Peace" Campaign launched in Armenia
View More
"Let's Live in Peace with Our Neighbors" painting contest
View More
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթության գնահատում
View More
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում
View More
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթությունը Հայաստանում
View More
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման դասընթացները
View More
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթությունը Զովունու միջնակարգ դպրոցում
View More
Խաղաղության կրթությունը Եղվարդի թիվ 3 դպրոցում
View More
Խաղաղության կրթությունը Վանաձորի թիվ 11 դպրոցում
View More
Գյումրու թ.20 դպ աշակերտները ՄԱԿ-ի գրասենյակում
View More
«Կոնֆլիկտների կառավարում» թեմայով բաց դաս Հրազդանի թիվ 13 դպրոցում
View More
Կենսաբանության խմբակի ամփոփիչ դաս Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցում
View More
Խաղաղության Ցուցահանդես
View More
Թորոսգյուղի մշակույթի տան բացում
View More
Խաղաղության ցուցահանդես
View More
«Խաղաղություն եվ հանդուրժողականություն» թեմայով բաց դաս Եղվարդի թիվ 3 դպրոցում
View More
"She Builds Peace" Campaign launched in Armenia
"Let's Live in Peace with Our Neighbors" painting contest
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթության գնահատում
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթությունը Հայաստանում
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման դասընթացները
Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթությունը Զովունու միջնակարգ դպրոցում
Խաղաղության կրթությունը Եղվարդի թիվ 3 դպրոցում
Խաղաղության կրթությունը Վանաձորի թիվ 11 դպրոցում
Գյումրու թ.20 դպ աշակերտները ՄԱԿ-ի գրասենյակում
«Կոնֆլիկտների կառավարում» թեմայով բաց դաս Հրազդանի թիվ 13 դպրոցում
Կենսաբանության խմբակի ամփոփիչ դաս Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցում
Խաղաղության Ցուցահանդես
Թորոսգյուղի մշակույթի տան բացում
Խաղաղության ցուցահանդես
«Խաղաղություն եվ հանդուրժողականություն» թեմայով բաց դաս Եղվարդի թիվ 3 դպրոցում