Կոնֆլիկտների կառավարման կրթություն դպրոցներում

Կոնֆլիկտների կառավարման կրթություն դպրոցներում, 2014

 

Ման­կա­վարժ­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված «Կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման կրթութ­յուն դպրոց­նե­րում» ձեռ­նար­կը նպա­տակ ու­նի ոչ թե դպրո­ցա­կան­նե­րին տալ պատ­րաս­տի «դե­ղա­տոմ­սեր» այս կամ այն կոնֆ­լիկ­տի լուծ­ման հա­մար, այլ հա­ղոր­դել, փո­խան­ցել կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման վե­րա­բեր­յալ անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­ներ եվ գործ­նա­կան հմտութ­յուն­ներ, խթա­նել նրանց ինք­նու­րույն և ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մտա­ծո­ղութ­յու­նը կոնկ­րետ կոնֆ­լիկ­տա­յին ի­րա­վի­ճա­կը կա­ռա­վա­րե­լու հա­մար:

Ինչ­պի­սի հիմ­նա­կան հմտութ­յուն­նե­րի և կա­րո­ղութ­յուն­նե­րի զար­գաց­մանն է ուղղ­ված Կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման կրթութ­յու­նը դպրոց­նե­րում.

 

 

  • Կոնֆ­լիկտ­նե­րի վեր­լու­ծութ­յուն և ա­ռա­ջաց­ման պատ­ճառ­նե­րի բա­ցա­հայ­տում:
  • Կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման գործ­նա­կան հմտութ­յուն­նե­րի զար­գա­ցում:
  • Կոնֆ­լիկտ­նե­րի լուծ­ման տար­բեր ե­ղա­նակ­նե­րի ու­սու­ցում և հա­ղոր­դակց­ման հմտութ­յուն­նե­րի զար­գա­ցում:
  • Անձ­նա­կան վի­րա­վո­րան­քի տար­րե­րից զերծ կա­ռու­ցո­ղա­կան քննա­դա­տութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հմտութ­յուն­ներ:
  • Հար­գանք հա­սա­կա­կից­նե­րի և ու­սու­ցիչ­նե­րի նկատ­մամբ:

Մեթոդական ձեռնարկին կից տպագրվել են նաեվ ինքնատիպ գունազարդ պաստառներ, որոնք առավել հետաքրքիր ու մտապահվող  կդարձնեն կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման մասին դասերը: Դրանց միջոցով հնարավոր կլինի առանց դժվարությունների եվ նույնիսկ առանց նախնական հատուկ պատրաստվածության դասղեկական ժամերի ընթացքում քննարկել կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման ուղղված թեմաներ, հնարավորություն տալ աշակերտներին ինքնուրույն բացատրել, ներկայացնել ու քննարկել իրենց հետաքրքրող թեմաները:

Սույն ձեռնարկը կարող եք ներբեռնել այստեղ