Կոնֆլիկտների կառավարման կրթություն դպրոցներում

  Ման­կա­վարժ­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված «Կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման կրթութ­յուն դպրոց­նե­րում» ձեռ­նար­կը նպա­տակ ու­նի ոչ թե դպրո­ցա­կան­նե­րին տալ պատ­րաս­տի «դե­ղա­տոմ­սեր» այս կամ այն կոնֆ­լիկ­տի լուծ­ման հա­մար, այլ հա­ղոր­դել, փո­խան­ցել կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման վե­րա­բեր­յալ անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­ներ եվ գործ­նա­կան հմտութ­յուն­ներ, խթա­նել նրանց ինք­նու­րույն և ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մտա­ծո­ղութ­յու­նը կոնկ­րետ կոնֆ­լիկ­տա­յին ի­րա­վի­ճա­կը կա­ռա­վա­րե­լու հա­մար: Ինչ­պի­սի հիմ­նա­կան հմտութ­յուն­նե­րի և կա­րո­ղութ­յուն­նե­րի զար­գաց­մանն է ուղղ­ված Կոնֆ­լիկտ­նե­րի կա­ռա­վար­ման […]

Ձեռնարկներին կից պաստառներ

2012 թվականի մարտ ամսին «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ կողմից իրականացվող  «Խաղաղության և կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում» ծրագրի շրջանակներում լույս տեսավ «Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում» գործնական ուղեցույցը կից պաստառներով: Ուղեցույցը յուրատեսակ մեթոդական ձեռնարկ է, որը կօգնի  հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին անցկացնել  կոնֆլիկտների խաղաղ լուծմանն ուղղված դասղեկական ժամեր իրենց կցված դասարաններում: Ուղեցույցին եվ ԿՀԶ ՀԿ կողմից […]

«Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում» գործնական ուղեցույց

  Դասղեկական ժամերի անցկացման համար նախատեսված գործնական ուղեցույցը իրենից ներկայացնում է «Խաղաղության եվ կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում» ձեռնարկի յուրօրինակ  հավելված: Գործնական ուղեցույցը նպատակ ունի առավել դյուրին դարձնել դասղեկների աշխատանքը եվ նրանց ուշադրությանը ներկայացնել կոնկրետ օրինակներ Գյումրու դպրոցներում անցկացված դասղեկական ժամերից: Ուղեցույցը բաղկացած է 2 մասից: Առաջին մասում հեղինակների կողմից առանձնացվել են կոնֆլիկտների կառավարման, կոնֆլիկտների […]

Ձեռնարկ մանկավարժների համար

«Կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում» ձեռնարկ մանկավարժների համար, 2012

Ձեռնարկը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար, սակայն դրանից կարող են օգտվել խաղաղության կրթության բնագավառում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները, մանկավարժական ԲՈւՀ-երի ուսանողները եվ բոլոր այն մասնագետներն ու անհատները, ովքեր շահագրգռված են խաղաղաշինության եվ կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման բնագավառում: «Խաղաղության եվ կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն» ձեռնարկը կազմված է երկու հիմնական մասերից՝ «Կոնֆլիկտների կառավարում» եվ «Խաղաղության դասեր»: «Կոնֆլիկտների […]

Խաղաղության կրթության ազդեցությունը աշակերտների վրա ուսուցումից մի քանի տարի անց

  Ներկայացվող գնահատման հաշվետվությունը ներառում է «Կանայք հանուն զարգացման» հասարակական կազմակերպության կողմից 2002-2010թթ ընթացքում իրականացրած գործունեության, ռազմավարության, խաղաղության կրթության ծրագրի հիմնական փուլերի եվ մեխանիզմների նկարագրությունը, ձեռք բերված հիմնական արդյունքները, ծրագրի ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը: Գնահատման համար օգտագործվել են շահառուների շրջանում անցկացված հարցումների եվ հարցազրությցների, թեմատիկ քննարկումների, դիտարկվող խմբերի հետ ունեցած հանդիպումների արդյունքները: Հաշվետվության մեջ ընդգրկվել […]

Խաղաղության եվ կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն դպրոցներում

Մանկավարժների համար նախատեսված «Խաղաղության և կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման կրթություն» ձեռնարկի հրատարակումը իրականացվել է «Կանայք հանուն զարգացման» հասարակական կազմակերպության կողմից 2002-2007թթ. իրականացված «Խաղաղության ուսուցում և կոնֆլիկտների հաղթահարում Գյումրու դպրոցներում» ծրագրի արդյունքում: Ձեռնարկը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար, սակայն ձեռնարկից կարող են օգտվել խաղաղության կրթության բնագավառում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները, մանկավարժական բուհերի ուսանողները և բոլոր այն […]